POLEKO
POLEKO
Międzynarodowe Targi Ekologiczne
18-21.11 Poznań

Sektor woda i ścieki: systemy oczyszczania, dystrybucji, ochrony, uzdatniania i kontroli wody pitnej, systemy grzania i chłodzenia wody, sprzęt do ochrony wody przed zanieczyszczeniem, oczyszczanie ścieków i odcieków, inżynieria wodna, systemy wodno-kanalizacyjne, pompy, pompownie, armatura, melioracja, ochrona przed powodzią.

Sektor odpady, utrzymanie czystości i porządku: analiza i klasyfikacja odpadów, obróbka odpadów, transport i składowanie odpadów, zbiórka i segregacja odpadów, odzyskiwanie, recykling i utylizacja odpadów, rekultywacja terenów zdegradowanych, urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń, sprzęt do pielęgnacji zieleni, letnie i zimowe utrzymanie ulic.
Salon Recyklingu – ekspozycja poświęcona zagadnieniom odzysku i recyklingu odpadów. Specjalistyczne konferencje i spotkania dotyczące selektywnej zbiórki, segregacji i przetwarzania odpadów.
Park Techniki Komunalnej – ekspozycja sprzętów i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej.

Sektor energia: wytwarzanie energii i ciepła, magazynowanie i oszczędność energii, kontrola i zarządzanie energią, odnawialne źródła energii, kotły i kotłownie, techniki pomiarowe, materiały, urządzenia, armatura, sprzęt.
Salon Czystej Energii – ekspozycja urządzeń, technologii oraz materiałów do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Sektor edukacja ekologiczna: kształtowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, wymiana doświadczeń między ośrodkami edukacyjnymi.

Sektor powietrze, hałas i wibracje: analiza, kontrola i pomiary powietrza, fizyczna, elektrostatyczna, chemiczna obróbka powietrza, termiczna obróbka i spalanie zanieczyszczeń gazowych, schładzanie powietrza i gazu, przemysłowe filtry powietrzne, pomiar hałasów i wibracji, systemy ograniczania hałasu. Ponadto wielobranżowe ekspozycje specjalne:
Salon Nauka dla Środowiska – prezentacja działalności jednostek polskiej nauki na rzecz ekologii. Promocja pro aplikacyjnych wyników badań instytutów.
Salon Investcity-Środowisko – prezentacja inwestycji gminnych, a także promocja wspólnych dla całych województw projektów infrastrukturalnych w dziedzinie ochrony środowiska, których realizacja przekłada się na powstawanie nowych inwestycji lokalnych. Salon organizowany przez MTP i Związek Miast Polskich.
Salon aparatury kontrolno-pomiarowej – ekspozycja specjalna urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz sprzętu laboratoryjnego – oferta przeznaczona do pomiarów, analiz laboratoryjnych i kontroli jakości wody i ścieków, powietrza, hałasu, gleby oraz odpadów.
Wystąpienia narodowe – wspólne ekspozycje firm związane z ochroną środowiska organizowane pod patronatem agencji lub instytucji rządowych poszczególnych krajów.

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska 14 60-734 Poznań tel. (0-61) 869-26-96 faks (0-61) 869-29-52

Miejsce imprezy: Międzynarodowe Targi Poznańskie